Regulamin

REGULAMIN BOHO Studio
Dane firmowe:
Pełna nazwa firmy: Natalie Bohodance Natalia Skiba
NIP: 8133646716
REGON: 521137767
Działalność wpisana do: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Organ prowadzący rejestr: Minister Rozwoju
Adres rejestracji: ul. Jana Długosza 59-75, 51-162 Wrocław
Dane kontaktowe: 781 788 052, bohostudio.wroclaw@gmail.com
Akceptowalne metody płatności: Płatności odbywają się przez stronę internetową studia (realizowana
poprzez system rezerwacji fitssey.com). Dostepna jest forma płatności przelewem tradycyjnym oraz w
systemach PayNow, Przelewy24 . W Studio jest także możliwość płatnośći kartą.
I RODZAJE I POZIOMY ZAJĘĆ.
1. Zajęcia w BOHO Studio Wrocław dzielą się ze względu na poziom oraz odmienne zasady uczestnictwa:
-zajęcia taneczne dla dorosłych
-zajęcia ruchowe i joga dla dorosłych
-zajęcia taneczne dla dzieci
-zajęcia ruchowe i joga dla rodziców z dziećmi
-stałe grupa pokazowa
-zajęcia indywidulane
– zajęcia online
-warsztaty jednorazowe
2. Uczestnicy zapisując się na zajęcia Poziom Średniozaawansowany lub Pro Intensive deklarują swoje
wcześniejsze paro letnie doświadczenie uczestniczenia w zajęciach tanecznych bądź ruchowych (joga,
akrobatyka) i są świadome, że te zajęcia nie uczą podstaw techniki tanecznej i ruchowej.
3. Osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach Teatru Tańca Boho muszą mieć ukończone 18 lat oraz
podpisać umowę deklarującą uczestniczenie w całym obowiązkowym zestawie zajęć tej grupy tj.:
Condition Flow Pro Intensive, Taniec Współczesny Średniozaawansowany oraz Teatr Tańca Boho, jak
również uzyskać akceptację prowadzącego choreografa Natalii Skiby.
4. Zajęcia indywidulane przeznaczone są dla osób, które pragną, aby wybrana praktyka ruchu była
stworzona pod kątem ich potrzeb. Zajęcia dopasowane są do możliwości oraz umiejętności uczestnika.
Odbywają się w BOHO Studio 1:1 z nauczycielem w godzinie ustalonej indywidualnie z uczestnikiem.
5. Zajęcia online stworzone są specjalnie dla osób, które ze względu na obecną sytuację lub brak
możliwości uczestnictwa w zajęciach w studio, chcą praktykować zdalnie poprzez zamknięta grupę na
platformie Facebook. Istotnym elementem praktyki jest włączona kamerka gdzie nauczyciel będzie mógł
dawać wskazówki uczestnikom sesji podczas praktyki. Uczestnicy też widzą nauczyciela i mogą w każdej
chwili zadawać pytania w komentarzach.
II OPŁATY I REZERWACJE.
1. Do udziału w zajęciach BOHO Studio uprawnione są tylko i wyłącznie osoby, które wniosły stosowne
opłaty oraz zarezerwowały miejsce na wybranych zajęciach poprzez aplikację fitssey. Aplikacja jest
dostępna w formie mobilnej na telefon oraz na komputer. Grafik aktualnych zajęć znajduje się na stronie
studia www.bohostudiowroclaw.pl
2. Płatności głównie odbywają się przez stronę internetową studia (realizowana poprzez system
rezerwacji fitssey.com). Dostepna jest forma płatności przelewem tradycyjnym oraz w systemach
PayNow, Przelewy24 . W Studio jest także możliwość płatnośći kartą płatniczą.
3. Do udziału w zajęciach grup karnetowanych upoważnione są osoby, które dokonały rezerwacji miejsca
na zajęciach korzystając z panelu klienta oraz spełniły jeden z poniższych warunków:
-uiściły opłatę za wejściówkę jednorazową na zajęcia,
-opłaciły Karnet miesięczny bez umowy na wybrane zajęcia BOHO Studio,
-opłaciły Karnet miesięczny Umowa SEZON na wybrane zajęcia BOHO Studio,
-opłaciły Karnet na 4 lub 6 sesji zajęć Joga dla Kobiet w ciąży,
4. Do rezerwacji miejsca na zajęciach grup karnetowanych upoważnione są osoby które poprzez grafik
studia zalogowały się na aplikację Fitssey jako klient BOHO Studio.
5. Karnet miesięczny jest dokumentem imiennym, który obowiązuje w danym miesiącu kalendarzowym
na który został wykupiony.
6. Właściciel Karnetu miesięcznego Umowa SEZON ma możliwość odrobienia swojej nieobecności na
innych zajęciach z grafiku Studia, pod warunkiem, że nieobecność została zgłoszona co najmniej 24h
przez rozpoczeciem zajęć poprzez anulację rezerwacji miejsca w aplikacji, bądź przez wiadomość email
oraz że uzyskał od Studia zgodę mailową bądź telefoniczną/SMS na jednorazowe przystąpienie do
wybranych zajęć zastępczych w ramach odrabiania nieobecności. Konieczne jest wcześniejsze
poinformowanie Studia na których zajęciach uczestnik chce odrobić swoja obecność oraz uzyskanie
zgody prowadzącego.
Odrobienie zajęć jest możliwe w terminie do dwóch tygodni od daty nieobecności i dotyczy jednej
nieobecności z puli zajęć dostępnych dla karnetu w danym miesiącu kalendarzowym.
Wyjątek od tego zapisu stanowi karnet miesięczny na Zajęcia Teatru Tańca Boho, którego właścicielowi
przysługuje możliwość odrobienia czterech nieobecności na jednostkowych zajęciach w danym miesiącu
kalendarzowym.
7. Za niewykorzystane wejścia w karnecie, ponad te na które przysługuje odrobienie zajęć według zasad
pkt. 6 ponosi odpowiedzialność właściciel karnetu (ekwiwalent finansowy nie jest zwracany).
8. Jeśli zajęcia przewidziane w planie nie odbywają się z winy BOHO Studio, dla osób posiadających
karnet zostaje pomniejszona opłata na kolejny miesiąc kalendarzowy o wartość odwołanych zajęć.
Osoby które wykupiły pojedyńcze wejściówki mogą je wykorzystać w kolejnym terminie zajęć lub
odzyskać ekwiwalent finansowy.
Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy oraz dni w których studio nie pracuje:
1.11.2022r, 26.12.2022-1.01.2023, 8.04.2023r, 10.04.2023r, 1-3.05.2023r, 8.06.2023r.
9. BOHO Studio ma prawo zmienić raz w sezonie (październik-czerwiec) ceny karnetów i wejść
jednorazowych na zajęcia z grafiku ze względu na zmienną sytuację ekonomiczną.
10. Tylko w miesiącu październik 2022 dostępne sa karnety próbne bez umowy na zajęcia Teatru Tańca
Boho oraz Tańca współczesnego dla dzieci i Tanecznych Rozruszajek dla dzieci. Od listopada można
uczestniczyć w zajęciach teatr Tańca Boho tylko przy podpisaniu umowy SEZON. Osoby deklarujące się
od listopada 2023 na stałe członkostwo w Grupie Teatru Tańca BOHO są świadome, że będą ponosić
koszty dodatkowe (koszt kostiumów scenicznych, przejazdów na konkursy i przeglądy taneczne oraz
koszty wpisowe na konkursy – o ile nie zostanie znaleziony sponsor na wymienione koszty).
III. WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o prawach konsumenta konsument, który zawarł umowę na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i
bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Zwrot kosztów przy odstąpieniu od umowy:
Jeżeli do 14 dnia od terminu zawiązania umowy usługa nie została wykonana (zajęcia nie odbyły się w
studio), a była opłacona, Studio zwróci całą należność zapłaconej przez konsumenta kwoty za usługę tj.
karnet.
Jeżli jednak część usługi została już wykonana tj. część zajęć z karnetu zakupionego przez klienta odbyła
się w Studio, konsumentowi nie przysługuje zwrot wartości za odbyte zajęcia. W tym wypadku zwrócona
zostaje wartość pozostałych zajęć z karnetu, które jeszcze się nie odbyły. Wartość pojedynczych zajęć
zawartych w karnecie obliczamy procentowo (100% to wartość wszystkich zajęć zawartych w karnecie w
danym miesiącu).
2. Jeśli 14 dni od zawarcia umowy minie, każdemu klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od
umowy SEZON z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez zgłoszenie drogą mailową na email studia
bohostudio.wroclaw@gmail.com . W zgłoszeniu konieczne jest podanie Imienia i Nazwiska oraz e-maila,
poprzez który użytkownik loguje się do systemu rezerwacji w aplikacji Fitssey.
4. W wyjątkowych, uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach takich jak.: ciężka choroba,
kontuzja, przeprowadzka do innego miasta, klientowi przysługuje możliwość odstapienia od umowy bez
okresu wypowiedzenia oraz zwrot za opłacone z góry zajęcia z karnetu, z których klient nie bedzie mógł
korzystać ze względu na trudną uzasadnioną sytuację.
IV. KORZYSTANIE Z USŁUG.
1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z par. 2, mają prawo:
-korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
-używać pomocy do jogi znajdujących się w Studio, które takich jak klocki, maty, gumy, piłki,
-używać na sali ćwiczeń własnej maty,
-korzystać z rad i instrukcji osoby prowadzącej zajęcia.
2. Prowadzący realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego
powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia
punktualnie oraz nie opuszczać ich przed zakończeniem.
3. Uczestnicy zajęć postępują zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie
zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną
jego zgodą. Studio nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki wykonywanych ćwiczeń.
4. Do wzięcia udziału w zajęciach mogą zostać dopuszczane osoby:
-pełnoletnie, czyli takie, które ukończyły 18 lat,
– niepełnoletnie, czyli takie które nie ukończyły 18 lat, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego;
-zdrowe – czyli które nie przechodzą aktualnie infekcji,
-bez przeciwwskazań lekarskich dot. ogólnego stanu zdrowia
-trzeźwe, czyli nie pozostające pod wpływem substancji psychoaktywnych.
5. Uczestnicy z problemami zdrowotnymi zobowiązani są poinformować o nich prowadzącego przed
rozpoczęciem zajęć, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia niepokojących objawów. BOHO
Studio może w takich sytuacjach odmówić udziału w zajęciach. BOHO Studio nie bierze
odpowiedzialności za negatywne skutki ćwiczeń u uczestników. Uczestnik bierze udział w zajęciach na
swoją własną odpowiedzialność.
6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest:
-zdjąć obuwie i okrycie wierzchnie po wejściu do obiektu BOHO Studio w przygotowanej szatni.
-do zachowania czystości w obiekcie BOHO Studio oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych norm
kultury zachowania.
-stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń BOHO Studio oraz znajdujących się
w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez prowadzących.
-zabierać ze sobą na salę i pozostawiać w wyznaczonym miejscu wszystkie wartościowe przedmioty. Za
przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, Studio nie ponosi odpowiedzialności.
-wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju
innych ćwiczących.
-po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
-do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub
powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń BOHO Studio.
-do przestrzegania zasad higieny osobistej tak aby nieświeżym zapachem nie zakłócać praktyki innym
uczestnikom zajęć.
-korzystać z własnej maty do jogi w wypadku wystąpienia chorób skóry stóp lub/i dłoni.
-do przestrzegania Regulaminu.
7. Prowadzący ma prawo odmówić uczestnikowi wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego
powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku opłata za zajęcia jest zwracana, chyba że
odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez uczestnika zasad korzystania z usług
BOHO Studio, opisanych w Regulaminie.
V PROCEDURA RAKLAMACYJNA
• Cel i zakres procedury: Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawnego
przeprowadzenia procesu reklamacji oraz analiza przyczyn reklamacji i/lub niezgodności oraz
podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych.
• Opis postępowania:
Przebieg procesu reklamacji:
• Zarejestrowanie reklamacji zgłoszonej w ustawowym terminie w formie pisemnej
przesłanej pocztą tradycyjną lub na adres mailowy bohostudio.wroclaw@gmail.com
• Przeanalizowanie reklamacji pod względem formalnym
• Akceptacja formalna reklamacji i przekazanie do analizy merytorycznej
• Odrzucenie bez rozpatrywania z powodu braków formalnych
• Analiza reklamacji pod względem merytorycznym
• Akceptacja merytoryczna reklamacji i przekazanie do rozpatrzenia
• Brak uznania reklamacji
• Ustalenie propozycji rozwiązania problemu zgłoszonego w reklamacji i przedstawienie
jej Klientowi
• Akceptacja przez klienta propozycji rozwiązania problemu i zamknięcie procesu
reklamacyjnego
• Brak akceptacji i przekazanie sprawy
• Przeanalizowanie dotychczasowego przebiegu procesu reklamacji
• Kontakt z klientem w celu ustalenia propozycji rozwiązania problemu zgłoszonego w
reklamacji
• Zamknięcie procesu reklamacji
• Podjęcie działań korygujących (np. weryfikacja opisów, oznaczeń, ostrzeżeń, innych),
inne, zgodnie z wymogami
• Terminy.
• Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących zakupionych usług w terminie
14 dni roboczych od daty zakupu
• Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych licząc od dnia
zarejestrowania reklamacji do przekazania klientowi informacji o akceptacji rozwiązania
problemu lub jej odrzuceniu.
Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych to uznaje się ją za
uznaną. Jeżeli klient nie odpowie na propozycję rozwiązania zgłoszonego problemu
zaproponowaną przez Sprzedawcę przez 14 dni roboczych, to uznaje się, że propozycja
rozwiązania została uznana przez klienta. Może zdarzyć się sytuacja kiedy Klient nie
podejmuje dalszego dialogu ze Sprzedawcą. Wówczas proces reklamacji zostaje
zakończony.
• Dokumenty związane z funkcjonowaniem procedury Zgłoszenie reklamacyjne powinno
zawierać:
• o nazwę/imię i nazwisko Kupującego;
• adres siedziby/zamieszkania/adres do doręczeń Kupującego
• przedmiot reklamacji (pełna nazwa usługi, termin i miejsce zakupu,
potwierdzone paragonem bądź potwierdzeniem przelewu);
• o uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji w tym czytelne wskazanie
przyczyny reklamacji i/lub inne uprawdopodobnienie przesłanych informacji:
zdjęcia, opisy
• wskazanie przez Kupującego satysfakcjonującego/oczekiwanego rozwiązania
problemu wskazanego w reklamacji.
Wyłącznie reklamacja spełniająca łącznie wszystkie powyższe punkty może
zostać rozpatrzona przez Sprzedawcę. Brak przesłania pełnych informacji
uniemożliwia weryfikację reklamowanego produktu lub/i nastąpienia
opisywanego przez Kupującego zdarzenia co czyni niemożliwym poprawne
ustosunkowanie się do problemu.
Reklamacja może być złożona w dowolnej formule bez użycia formularza
reklamacyjnego ale zawsze w formie pisemnej: mailowo lub listownie.
Formularz reklamacyjny w załączeniu.
………………., dn………20…. r.
FORMULARZ REKLAMACYJNY DANE KLIENTA:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
tel. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………….
PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Data nabycia usługi………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa usługi …………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr paragonu/faktury………………………………………………………………………………………………………………….
Ogólna wartość usługi………………………… zł
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kiedy wady zostały stwierdzone …………………………………………………………………………………………………
DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
(___) zwrot pieniędzy,
(___) ponowienie usługi,
(___) obniżenie ceny,
………………………………….. ……………… (czytelny podpis reklamującego)
OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA
1) Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny2. Podstawą
przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu usługi (np. paragon fiskalny, faktura VAT) bądź inny dowód zawarcia
umowy kupna-sprzedaży.
2) Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
3) O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany przez niego
adres. Za zgodą klienta.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać
wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu/fax: +48 504228555
ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI
Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data otrzymania reklamacji ……………………………….
Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….
Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….
Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Wszelkie uwagi dotyczące pracy BOHO Studio mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na adres
email: bohostudio.wroclaw@gmail.com bądż drogą pocztową na adres: ul. Jana Długosza 59-75, 51-162
Wrocław.
2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio,
system grzewczy, wentylacyjny itp.
3. Osoba, która wykupuje karnet, wejściówkę jednorazową, bądź bilet na warsztaty i wnosi opłatę
jednorazową zobowiązuje się tym samym do przestrzegania niniejszego Regulaminu.